ARA
 
2013
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTO?RAFLAR
2012
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTO?RAFLAR
2011
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTO?RAFLARJUR? RÖPORTAJLARI
2010
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTO?RAFLAR
2009
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTO?RAFLAR
2008
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2007
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2006
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2005
ÖDÜLLERJUR?ÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2004
JUR?ÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER


ARCHIPRIX-TR 2013 ÖDÜLLER? SAH?PLER?N? BULDU

Gelece?in mimarlar? Archiprix-TR ile belirlendi!

Türkiye’de mimarl?k alan?ndaki en iyi diploma projelerini seçmek üzere 18 y?ldan bu yana düzenlenen Archiprix-TR ödül töreni 6 Aral?k 2013 tarihinde Ankara’da Türk Serbest Mimarlar Derne?i (TSMD) Mimarl?k Merkezi’nde düzenlendi. Ödül töreni kapsam?nda, Türkiye yap? sektörünün de yak?ndan takip etti?i dünyaca ünlü tasar?mc? Victoria Meyers de bir konferans verdi.

 

?n?aat sektörünün önde gelen ?irketi Seranit Grup e?itime verdi?i destekle gelece?in mimarlar?n?n yeti?mesine katk?da bulunmaya devam ediyor. Grubun genç seramik markas? Serra’n?n sponsorlu?unda bu y?l 18’incisi Archiprix-TR 2013 ödül töreni 6 Aral?k 2013, Cuma günü Ankara’da Türk Serbest Mimarlar Derne?i (TSMD) Mimarl?k Merkezi’nde  düzenlendi.

 

Türkiye’de mimarl?k alan?ndaki en iyi diploma projelerini seçmek üzere 18 y?ldan bu yana düzenlenen Archiprix-TR 2013 ödül töreni öncesi, mimarl?k dünyas?n?n yak?ndan takip etti?i hanrahanMeyers (hMa) ?irketinin kurucu orta?? Mimar Victoria Meyers da bir konferans verdi.

 

Serra sponsorlu?unda, Sevki Vanl? Mimarl?k Vakf? ve Yap?-Endüstri Merkezi i?birli?iyle 1996 y?l?na bu yana düzenlenen yar??maya bu y?l 30 üniversiteden toplam 124 proje kat?ld?.

 

Archiprix-TR, mimarl?k okullar?n? ortak bir platformda bulu?turarak, yap?c? bir rekabet ortam? yaratmay? ve mimar adaylar?n?n da ufkunu geni?letmeyi hedefliyor. Yar??ma kapsam?nda bu y?l Serra Özel Ödülü ve Tasar?m Kültürü Deneyimleri ödülünü ?zmir Ekonomi Üniversitesi’nden Nebahat Mine Tunca kazand?. Özel ödülün sahibi, Archiprix yar??malar?n? ilk düzenleyen ülke olan Hollanda’ya gerçekle?tirilecek bir mimari geziye kat?lma ?ans? elde etti.

 

Yar??man?n birincisi ODTÜ’den Murat Ayd?no?lu 5 bin TL’lik para ödülünün sahibi olurken, ikincili?i alan ?TÜ’den P?nar Erp?nar 3 bin 500 TL,  üçüncülü?ü alan Bahçe?ehir Üniversitesi’nden Ferruh Bar?? Türe de 2 bin 500 TL para ödülünün sahibi oldu.

 

Her biri 2 bin TL de?erinde üç ayr? mansiyonun verildi?i yar??mada; ?TÜ’den Tu?çe Alka?, Selçuk Üniversitesi’nden Toprak Yasin Erta? ve ODTÜ’den Samer Mor mansiyon ödülüne hak kazand?lar. Birinci mansiyon ödülünü alan Tu?çe Alka? ayr?ca 2 bin 500 TL de?erindeki ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’nün de sahibi oldu. 

 

Archiprix-Türkiye’ye özel jüri.

Sektörde de beklenen ve takip edilen yar??man?n jüri üyeleri de alan?n?n önde gelen isimlerinden olu?uyor. Bu özel jüride; Seranit Grubu ?cra Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Ece Ceylan Baba, Doç. Dr. Esin Boyac?o?lu, Y. Mimar Hatice Üsküdar Özer, Y. Mimar Ekin Çoban Turhan, Sürdürülebilirlik Dan??man? Y. Mimar Mert Ayaro?lu ve (hMa) Mimarl?k Ofisi’nin kurucu orta?? Victoria Meyers yer al?yor.  Meyers jüri üyeli?inin yan? s?ra; ödül töreninden önce; “Architecture and the Natural Reserch Lab: Light/Sound/Wind: Biogenesis” ba?l?kl? bir konferans verdi.

 

Pek çok ödüllü projenin tasar?mc?s? Victoria Meyers’den ufuk açacak konferans

hanrahanMeyers mimarlar (hMa) ?irketinin kurucu orta?? olan Victoria Meyer; pek çok ödüllü projenin temel tasar?mc?s? olarak tan?n?yor. Meyers’in öne ç?kan projelerinde kamu kurulu?u binalar?, kentsel planlamalar ve yerle?im projeleri yer al?yor. Yüksek Mimarl?k diplomas?n? Harvard Üniversitesi’nden alan ve Lafayette Koleji taraf?ndan verilen Sanat Tarihin / ?n?aat Mühendisli?i dal?nda edebiyat fakültesi diplomas?n?n sahipi Meyers, 2009 y?l?nda Buildblok’un ‘Etki Yaratan Kad?nlar’ s?ralamas?ndaki on kad?n mimardan bir tanesi olmu?tur. Kentsel Arazi Enstitüsü Kültürel Miras Ödülü, hMa gerçekle?tirdi?i çal??malar?n tasar?m ödülleri ve onur ödülleri imza att??? ba?ar?lardan baz?lar?. Meyers, ?u an Artifice Book taraf?ndan 2014 bahar aylar?nda yay?nlanmas? planlanan ‘Sesin Biçimi’ adl? kitab? üzerinde çal???yor.